Skip to main content
Niki Trigoni

Niki Trigoni is the award-winning CTO of healthtech scaleup Navenio.

Articles by: Niki Trigoni